Minna Canth – övningar

Illustrerad bild på Minna Canth.
Ikon för Reflektera-övningar

Reflektera

Varför flaggar vi för Minna Canth?

Bildikon: Diskussionsövning

Tidsåtgång: 10–15 minuter.

Genomförande: Diskutera i par, mindre grupper eller i klassen:  

 • Varför flaggar vi för Minna Canth?
 • Hur kommer det sig att det bara är två kvinnor (Minna Canth och Tove Jansson) som har egna flaggdagar i Finland?
 • Under Minna Canths tid baserade sig de sociala engagemang på tidningsartiklar och debatter. Hur skulle Minna agera om hon var ung idag? Vilka frågor skulle hon ha engagerat sig idag i?

Jämställdhetskoll

Tidsåtgång: 20–30 minuter.

Genomförande: Diskutera i par, mindre grupper eller i klassen till exempel utifrån följande frågor:

 • Vad innebär jämställdhet för dig?
 • Hur är det med jämställdhet i din omgivning?
 • När tänkte du senast på ojämställdhet?
 • Vad förväntas av pojkar/män och kvinnor/flickor?
 • Får vi bestämma lika mycket?
 • Har vi alla samma möjligheter i livet?
 • Kan kvinnor/flickor och män/pojkar visa känslor lika mycket?
 • Är det mer accepterat att vissa saker görs av flickor, och vissa saker av pojkar? Vad beror det på?
 • Är Finland jämställt?
 • Finns det ännu behov kämpa för jämställdhet? Motivera.
 • Varför ska vi arbeta för jämställdhet? 
 • Hur kan du bidra till ökad jämställdhet?
 • Varför finns det ett så stort motstånd mot jämställdhetsfrågor?

Debattdax

Klassen får debattera om olika frågor som berör jämställdhet och normer.

Bildikon: Diskussionsövning

Tidsåtgång: 20–30 minuter.

Genomförande:

 • Dela klassen i ett lämpligt antal mindre grupper.
 • Varje grupp får ett påstående som rör jämställdhet och normer. Gruppen måste representera en viss åsikt mot en annan grupp som har samma påstående men motsatt åsikt. Vilken sida respektive grupp intar avgörs genom lottning.
 • Grupperna förbereder sig genom att diskutera och anteckna alla tänkbara argument för den åsikt gruppen står för. Använd gärna fakta som grund i argumenteringen.
 • Gruppmedlemmarna bestämmer vilka olika roller var och en har i debatten. Vem säger vad? Vem framför inledningen där gruppen ståndpunkt presenteras, vem/vilka replikerar och vem framför ett slutanförande.
 • Grupperna möts i själva debatten.
 • Debatten inleds med att grupperna får några minuter var för sitt anförande.
 • Grupperna replikerar på varandra i tur och ordning (till exempel fyra repliker var)
 • En representant från respektive grupp framför ett avslutningsanförande.
 • Resten av klassen agerar som publik som efter debatten

Förslag på påståenden för debattövningen:

 • Finland är jämställt. / Finland är inte jämställt.
 • Flickor har samma möjligheter i livet som pojkar. / Flickor har inte samma möjligheter i livet som pojkar.  
 • Pojkar har sämre skolbetyg än flickor. / Pojkar har inte sämre skolbetyg än flickor.
 • Flickor är känsliga än pojkar. / Flickor är inte känsliga än pojkar.

Ikon för Undersöka-övningar

Undersöka

Vaddå jämställdhet?

Bildikon: Mediaövning

Tidsåtgång: 1 lektion

Ni behöver: tillgång till nätuppkopplad enhet och presentationsprogramvara

Genomförande:

 • Ta reda på vad begrepp som jämställdhet, jämlikhet och likabehandling betyder.
 • Bekanta dig med vad Barnkonventionen, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra människorättsdokument säger om jämställdhet, jämlikhet och likabehandling?
 • Skapa en presentation, ett kollage eller träd av dessa rättigheter.

Centrala människorättsdokument och lagar: 

Länkikon

Länk till: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)

Länkikon

Länk till: Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1950)

Länkikon

Länk till: Finlands grundlag

Länkikon

Länk till: Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män

Länkikon

Länk till: Finlands jämställdhetsombudsman


Skola förr, nu och i framtiden

Tidsåtgång: 1–3 lektioner, beroende på hur man fördjupar uppgifter

Ni behöver: tillgång till nätuppkopplad enhet och presentationsprogramvara

Genomförande: Ta reda på hur skolan var förr och fundera hur skolan kanske kommer att se ut i framtiden. Uppgiften kan göras enskilt, i par eller som grupparbete.

 • Välj ett årtionde eller århundrade och jämför med din skola och skolgång. Ta reda på vilka ämnen man undervisade i då. Hur såg det ut i klassrummet? Vad fick man för skolmat eller fick man skolmat alls?
 • Du kan också intervjua familjemedlemmar eller släktingar för att ta reda hur det var i skolan var förr i tiden.
 • Hur kommer skolan att de ut i framtiden? Vilka ämnen kommer man att undervisa i? Hur kommer framtidens klassrum att se ut?

Presentation: Visa och berätta åt andra elever vad du åstadkommit.


Rätt till utbildning när och fjärran

Bildikon: Avancerad övning

Vi tar det för givet att få gå i skola men så är det inte för alla barn och unga i världen. Bekanta dig med skolgång i andra länder. Uppgiften kan göras enskilt, i par eller som grupparbete.

Tidsåtgång: 1–3 lektioner

Ni behöver: tillgång till nätuppkopplad enhet och presentationsprogramvara

Genomförande:

 • Vad säger Barnkonventionen om rätten till utbildning? Uppfyller alla länder den rättigheten i världen idag?
 • Välj två länder som du forskar och jämför.
  • Bekanta dig med dessa länders skolsystem.
  • Ta reda hur läroplikten/skolplikten ser ut i dessa länder?
  • Hur är det med barns läs- och skrivkunnigheten i andra länder i världen?
  • Har flickor och pojkar i dessa länder samma möjligheter till skolgång?
  • Hur ser skolorna och klassrummen ut?
  • Vilken utrustning har man?
  • Får man skolmat?

Presentation: Elevernas arbeten presenteras i klassen.

Bonusuppgift:

Ta reda på vilka möjligheter barn på flykt och barn i flyktingläger har till skolgång.

 • Vilka möjligheter har flyktingbarn har att gå i skola?
 • Vem ordnar undervisningen?
 • Vilka hinder kan det finnas för flyktingbarns skolgång?
 • Hur ser klassrummen ut i ett flyktingläger?
 • Får eleverna skolmat?
 • Hur långa är skoldagarna?

Lästips:

Länkikon

Länk till: Läscentrum

Länkikon

Länk till: UNESCO


Ikon för Skapa-övningar

Skapa

Minna Canth i sociala medier

Bildikon: Mediaövning

Hur skulle Minna Canth ha utnyttjat dagens sociala medier?

Tidsåtgång: 1 lektioner

Ni behöver: tillgång till nätuppkopplad enhet och presentationsprogramvara

Genomförande: Skapa fem inlägg kring jämställdhet och likabehandling.

Presentation: Elevernas isar sina inlägg åt varandra.


Uppsats om jämställdhet

Bildikon: Skrivövning

Eleverna skriver en uppsats med temat jämställdhet

Tidsåtgång: 2–3 lektioner

Ni behöver: Skrivhäfte eller ordbehandlingsprogram

Genomförande: Eleverna skriver individuella uppsatser om jämställdhet.
Förslag på teman:

 • Varför ska vi fortsätta kämpa för jämställdhet mellan kvinnor och män än idag?
 • Varför flaggar vi för Minna Canth?
 • Hur kommer det sig att det bara är två kvinnor (Minna Canth och Tove Jansson) som har  egna flaggdagar i Finland?
 • Denna kvinna borde hedras med en flaggdag! Välj en valfri kvinna från historien eller nutid som du tycker att borde få en egen flaggdag.
 • Under Minna Canths tid baserade sig de sociala engagemang på tidningsartiklar och debatter. Hur skulle Minna agera om hon var ung idag? Vilka frågor skulle hon ha engagerat sig idag i?

Konstutställning om Minna Canth

Eleverna målar porträtt föreställande Minna Canth.

Tidsåtgång: 2–3 lektioner

Ni behöver: akvarell

Genomförande: Eleverna skapar porträtt föreställande Minna Canth.


O.LIKA:s logo