Rosa Parks – övningar

Illustrerad bild på Rosa Parks.
Ikon för Reflektera-övningar

Reflektera

Civilkurage

Detta är en värderingsövning där eleverna får ta ställning kring olika påståenden som berör civilkurage och rasism.

Tidsåtgång: 20–30 minuter

Ni behöver: gröna och röda lappar åt eleverna

Bakgrund:

När Rosa Parks vägrade lämna sin plats på bussen för en vit man bröt hon mot gällande regler. Hennes agerande är ett exempel på civil olydnad. Många av staden Montgomerys svarta medborgare inledde en bussbojkott och avstod från att åka med buss för att visa sitt stöd för Rosa Parks och för att stå emot ett diskriminerande system.

Genomförande: Eleverna tar ställning till följande påstående genom att t.ex. rösta med röda och gröna lappar.

 • Jag tycker om sol och värme. (övningsfråga)
 • Det är lättare att hålla med än att säga ifrån.
 • Många väljer att inte säga ifrån / ingripa på grund av rädsla.
 • Att lyda och följa lagar och regler är alltid bra.
 • Det förekommer inte rasism längre.
 • Man måste säga ifrån och ingripa när man ser eller hör att någon behandlas illa.
 • Det är fel att bara se på och inte göra något om man ser att en annan människa blir illa behandlad.
 • Jag har visat civilkurage.
 • Alla kan visa civilkurage.
 • Man måste lära sig att våga visa civilt mod.
 • Ord skadar mer än slag.
 • Jag ångrar mig att jag inte visade civilkurage i en situation så jag såg / hörde att en person behandlade en annan person illa.
 • Ibland är det lättare att vara tyst och inte ingripa.
 • Ibland är de bättre att vara tyst och inte ingripa.
 • Jag kan vara förebild för andra.
 • Det är lättare att försvara någon eller ingripa om det är fler som gör det.
 • Grupptryck påverkar mitt beteende.
 • Att vara snäll är svårare än att vara taskig.
 • Om fler gör på ett visst sätt så är det mer okej.

Stanna upp vid några påståenden och diskutera med eleverna hur de resonerade.


Hur kan vi hjälpa?

Vad ska vi göra om vi märker att någon blir dåligt behandlad t.ex. på en buss eller på nätet.

Tidsåtgång: 20–30 minuter

Genomförande: Eleverna diskuterar och reflektera i par eller i små grupper:

Vad ska vi göra om vi märker att någon blir dåligt behandlad till exempel på en buss, på nätet, i samband med fritidsaktiviteter eller i något annat sammanhang.

 • Vad kan man säga?
 • Vad kan man göra själv?
 • Vad borde busschauffören/tränaren göra?  
 • Kommer du på andra ställen eller situationer där människor riskerar att behandlas olika på grund av sitt utseende eller ursprung?

Ikon för Undersöka-övningar

Undersöka

Utöka ordförrådet

Bildikon: Läsövning

Eleverna får söka reda på betydelsen på ord som ofta förekommer i texter om rasism.

Tidsåtgång: 15–20 minuter

Genomförande: Eleverna tar reda på vad följande ord och begrepp betyder: 

 • Segregation
 • Ras
 • Raslagar
 • Bojkott
 • Diskriminering
 • Civilkurage / Civil olydnad
 • Medborgarrättigheter

Finns det flera främmande ord som ni stött på i detta sammanhang?


Undersökning: Finns det rasism?

Bildikon: Mediaövning

Genomför en undersökning i skolan. Fråga elever, lärare och övrig personal på skolan om de upplever att det förekommer rasism i Finland (eller där du bor). Använd ett valfritt undersökningsverktyg, t.ex. Google Forms. Se till att man kan svara anonymt.

 • Vilket kön har du:
  • Man
  • Kvinna
  • Annat alternativ
 • Anser du att det någon eller några grupper av människor utsätts för rasism i Finland?
  • Ja
  • Nej
  • Vet inte
 • Vilken eller vilka grupper anser du är utsatta för rasism?

Sammanställ de svar du får in i ett stapel- eller cirkeldiagram och analysera dem.

 • Vad visar den här undersökningen?
 • Hur många anser att vissa grupper av människor utsätts för rasism?
 • Hur många anser inte att vissa grupper av människor utsätts för rasism?
 • Har kön någon betydelse för hur man svarade?
 • Vilka grupper av människor utsätts för rasism?
 • Vad tänker du att de här svaren säger om förekomsten av rasism?
 • Väckte undersökningen andra frågor hos dig?
 • Hur tänker du att vi kan motverka rasism?

Du kan göra undersökningen på nytt t.ex. om ett halvt år och jämföra resultaten.


Hitta rättigheten! 

Eleverna bekantar sig med dokument som berör de mänskliga rättigheterna, gör en egen dokumentation och skapar en utställning av detta material.

Bildikon: Läsövning

Bussturen 1955 då Rosa Parks vägrade lämna sin sittplats till en vit man kom att förändra USA och ledde sedermera till en lag som förbjöd diskriminering på grund av ras eller hudfärg i alla amerikanska delstater.

Genomförande: Arbeta i par eller små grupper.

 • Bekanta dig med olika människorättsdokument. Leta fram artiklar i de olika människorättsdokumenten och nationell lagstiftning som förbjuder diskriminering och som handlar om likabehandling och allas lika värde.
 • Sammanställ de olika artiklarna som berör diskriminering, likabehandling och allas lika värde som du hittade i de olika dokumenten.
 • Skapa en utställning av rättigheterna, t.ex. ett träd där varje rättighet presenteras i ett blad.

Centrala människorättsdokument och lagar:

Länkikon

Länk till: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)

Länkikon

Länk till: Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1950)

Länkikon

Länk till: Internationell konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (1965)

Länkikon

Länk till: Finlands grundlag

Länkikon

Diskrimineringslagen


Ikon för Skapa-övningar

Skapa

Hur ser civilkurage ut?

Vad är civilkurage för dig? Skriv ner en egen förklaring och skapa en bild som visar detta civilkurage enligt dig.

Tidsåtgång: 1–2 lektioner.

Genomförande: Vad är civilkurage för dig? Eleverna skriver ner en egen förklaring på vad de tycke civilkurage är. Sedan skapar de en egen bild i fri tolkning av denna förklaring.


Seriestrip

Bildikon: Bildkonstövning

Rita en seriestrip av Rosa Parks och händelsen på bussen.

Tidsåtgång: 1–3 lektioner

Genomförande: Eleverna får ett vitt papper, delar in det i rutor och gör en grovskiss på vilka händelser som bör framgå. När skissen är klar får eleven skapa en riktig seriestrip av de händelser Rosa Parks var med om i bussen.

Alternativ: Skapa en seriestrip där du är en medpassagerare på bussen i Montgomery 1955 och där du försvarar Rosa Parks.


Medalj för mod

Gör en medalj och dela ut den till en valfri person i din skola, familj eller kompiskrets för ett modigt agerande.

Tidsåtgång: 1–3 lektioner

Genomförande: Varje elev skapar en medalj som representerar en modig person. Motivera i en diplomtext varför just den personen är värd medaljen.


Träd för mänskliga rättigheter

Bildikon: Bildkonstövning

Vilka mänskliga rättigheter kränktes i Rosa Parks fall? Skapa ett träd eller kollage av de bestämmelser/artiklar som förbjuder diskriminering.

Tidsåtgång: 1–3 lektioner

Genomförande: Skapa tillsammans ett träd på en synlig vägg i skolan. På trädet skapar eleverna bilder eller texter som visar de bestämmelser och artiklar som förbjuder diskriminering.


O.LIKA:s logo