Finland, ett tryggt land för alla – övningar

Illustrerad bild på Rebecka Holm.

Rebecka Holms insändare: Finland – ett tryggt land för alla?

Länk till Rebecka Holms insändare.

Ikon för Reflektera-övningar

Reflektera

Hatprat, nej tack!  

Bildikon: Diskussionsövning

Tidsåtgång: 30 minuter

Genomförande: Läs Rebecka Holms insändare och diskutera i klassen eller i mindre grupper om rasism och hatprat, till exempel utifrån följande frågor:  

 • Vilka tankar väcks hos dig när du läser Rebecka Holms insändare?  
 • Känner du igen dig i det som Rebecka skriver i sin insändare?  
 • Vad anser du, finns det rasism i vår omgivning?  
 • Hur ser rasismen ut idag i vårt samhälle?  
 • Hur känner man igen hatprat?  
 • Vad är hatprat? 
 • Vad är yttrandefrihet?  
 • Var går gränserna för yttrandefriheten? Får man säga och skriva vad som helst? Varför/varför inte?  
 • Hur känns det att som åskådare stöta på hatprat eller annars kränkande kommentarer i vardagen eller på nätet?  
 • Hur påverkar hatpratet offret, åskådaren, samhället?  
 • Hur skulle du reagera om hatpratet riktades mot dig? 
 • Hur påverkar anonymitet på vad du skriver på nätet? Skulle du säga samma sak ansikte mot ansikte?  
 • Vad ska man göra om man stöter på hatprat? 
 • Varför ska vi inte använda n-ordet? Motivera.  
 • Vad har du lärt dig? 

Lort eller människa?

Tidsåtgång: 20 minuter

Genomförande: Dela in eleverna i små grupper och diskutera utgående från citatet: 

“Det finns saker som en människa måste göra.
Annars är man ingen människa utan bara en liten lort.”

Astrid Lindgren, Ur Bröderna Lejonhjärta

 • Vilka tankar väcker citatet?  
 • Vilka saker måste vi människor göra?  
 • Vad gör oss till små lortar?  
 • Vad gör oss till människor?  
 • Vad är medmänsklighet?  
 • Allas lika värde – vad innebär det i ord och praktik?  

F som i fördom 

Bildikon: Diskussionsövning

Elevdiskussion kring fördomar.

Tidsåtgång: 30 minuter

Genomförande: Diskutera i par eller i mindre grupper:  

 • Vad är fördomar är? 
 • Varför har vi fördomar? 
 • Hur föds fördomarna?  
 • Hur förs de vidare?  
 • Hur kan man se till att fördomar inte förs vidare?  
 • Kan våra dolda uppfattningar och fördomar utmynna i ett rasistiskt beteende?  

Tankemoln: Stop!

Utgå exempelvis från Rebeckas situation i metron. Vad skulle man som åskådare kunna säga eller göra om en person talar illa, nedsättande, hotfullt eller stämplande om en person?

Tidsåtgång: 30 minuter

Ni behöver:

Genomförande: Diskutera mindre grupper och ta fram förslag på vad och hur man kunde säga emot och hur man kunde ingripa mot och reagera på hatprat. Samla hela klassen bidrag och förslag och gör en tankekarta på saker man skulle kunna säga och meningar man kunde så att säga ”ha på lager” om man plötsligt hamnar i en situation där man vill ingripa och säga ifrån eller säga emot någon som uttrycker eller beter sig på ett kränkande sätt mot en annan person.  

Illustrerad bild av olika tankemoln

Ikon för Undersöka-övningar

Undersöka

Faktabank 

Leta upp svåra ord och begrepp inom jämställdhet.

Tidsåtgång: 1–2 lektioner

Ni behöver: Pdf av Rebecka Holms insändare, pennor, tillgång till nätuppkopplad enhet

Genomförande: Leta fram svåra ord och begrepp i Rebecka Holms insändare och ta reda på vad de betyder. Ta också reda på vad följande begrepp betyder:   

 • Stereotyp 
 • Fördom  
 • Rasism 
 • Civilkurage 
 • Hatprat 
 • Yttrandefrihet 

Rebecka Holms insändare: Finland – ett tryggt land för alla?

Länk till Rebecka Holms insändare.
Länkikon

Länk till: Sällskapet för mediefostran (mer om hatprat)


Portfolio: Yttrandefrihet – gränslöst eller inte? 

Eleverna skapar en portfolio kring mänskliga rättigheter.

Bildikon: Avancerad övning

Tidsåtgång: 2–3 lektioner

Genomförande: Utgå exempelvis från Rebecka Holms situation i metron. 
Ta reda på:  

 • Vad är kränkande språkbruk och beteende?  
 • Var går gränsen till vad man får och inte får säga?  
 • Hitta kopplingen till centrala människorättsdokument och lagstiftning om vad som är tillåtet att säga, rätt och fel, vad får man säga i yttrandefrihetens namn.  
 • Vilka mänskliga rättigheter är tillämpbara i den situationen som Rebecka råkade ut för i metron?
 • Vad säger t.ex. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Barnkonventionen, Europakonventionen om de grundläggande fri- och rättigheterna och Finlands grundlag mm om friheten att uttrycka tankar, åsikter å ena sidan och allas lika värde och icke-diskriminering å andra sidan?

Skapa en portfolio kring temat.  


Ikon för Skapa-övningar

Skapa

Rumstavla: Civilkurage 

Bildikon: Bildkonstövning

Hela klassen skapar en rumstavla tillsammans som ger tips på hur vi ska agera när nån blir illa behandlad.

Tidsåtgång: 1–2 lektioner

Genomförande:

 • Diskutera i par eller mindre grupper:  Hur kan/bör/ska man bete sig för att visa civilt mod i situationer där man ser eller hör någon bli illabehandlad?  
 • Skriv enkla, korta och konkreta tips och råd, meningar, uppmaningar och instruktioner hur man kan visa civilkurage i olika situationer, hur man ska agera eller vad man ska göra / inte göra om ser eller hör att någon blir illabehandlad eller utsatt för hatprat.  
 • Illustrera även råden med enkel grafik
 • Sammanställ alla lappar till en rumstavla och placeras den på en synlig plats i klassen eller skolan.  

Insändare eller brev

Eleverna tränar sin empatiska förmåga genom att skriva en text som stöttar en utsatt person.

Tidsåtgång: 1–2 lektioner

Ni behöver: Skrivhäfte, penna eller ett ordbehandlingsprogram.

Bildikon: Skrivövning

Genomförande: Sätt dig in i Rebeckas situation och fundera vad hon går igenom just nu. Skriv sedan en (fiktiv) insändare som svar till Rebecka, eller varför inte ett personligt brev.


Rita en superhjälteserie

Eleverna tränar på att reagera på hatprat genom att rita en seriestrip med en superhjälte.

Tidsåtgång: 2 lektioner

Ni behöver: Ritpapper, pennor/tusch

Genomförande: Rita en seriestrip där du som superhjälte, som dig själv eller som en annan karaktär ingriper när du hör hatprat.  


Dramatisera hatprat

Bildikon: Dramaövning

Eleverna får sättas sig in i en situation där en person blir illa behandlad.

Tidsåtgång: 1 lektioner

Genomförande: Gör två dramatiseringar, pjäser av en liknande situation som den som Rebecka utsattes för på metron. Den ena dramatisering har olyckligt slut och den andra har lyckligt slut. Du kan utgå från olika scener.

 • Vad gör du?  
 • Vad säger du? 
 • Vad kan hända? 
O.LIKA:s logo